Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те
Добави Информация Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ

1. РЕЛЕФ
Територията на община Бургас е предимно равнинна. Тя обхваща част от Бургаската низина. Височините Върли бряг (209 м) са най - високата точка в общината.

2. ВОДИ
На изток общината граничи с Черно море, като опасва най - големият залив в Чеpно море - Бургаският залив с ширина 10-12,5 км и дълбочина 10-12 м. В близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско, като последното е превърнато в язовир. През територията на общината протичат реките Айтоска и Чакърлийска. Тук са и Бургаските минерални бани, които в съчетание с лечебната кал на Атанасовското езеро са голям потенциал за балнеолечение.

3. КЛИМАТ
Общината попада в континентално - средиземноморската климатична област - климатичен район на Бургаската низина.
Близостта на Черно море, както и специфичните природни условия (езерата) определят характера на климата.
Средната годишна температура е около 12°8° С.
Средната януарска температура е + 2°3° С.
Средната юнска температура е в границите на 21°-24°С.
Валежите са предостатъчни. Годишната сума варира в границите на 470-600 мм. (средно за страната 682мм).
Преобладаващите ветрове са източните - североизточните. Характерен вятър е бриза, който се появява през топлото полугодие.
Бризовата циркулация има изключително въздействие върху климата.

4. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
На територията на общината функционира м. Черно море за добив на кафяви каменни въглища с капацитет 1 млн.т. годишно.
В района на гр. Бъргарово са разкрити т.н. "българити" с приложение основно в строителството. На този етап те не се експлоатират.

5. ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ
Общата площ на общината възлиза на 513 612 дка.
Средният размер на едно землище е около 37 000 дка.
Според основното предназначение и начин на ползване територията на общината се разпределя както следва:
земеделски територии - 61,1 %
горски територии - 7,2 %
населени места и други урбанизирани територии - 11,3 %
територии на водни площи и водни течения - 18,2 %
територии за добив на полезни изкопаеми - 0,3 %
територии за транспорт и инфраструктура - 1,9 %
Земеделските територии възлизат на 320 261 дка площ и са важен потенциал за селското стопанство. Преобладават обработваемите земи - предимно ниви - 82 %, трайни насаждения - 13 %, земи по §4 ат ЗСПЗЗ - 4,2 % и др.

Териториите на водните площи и водните течения възлизат на 79 861 дка.
На трето място по големина са териториите на населените места и другите урбанизирани територии - 60 11 дка.

Контакти


Адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26
Тел. Централа 056 840915-19, факс 841314, 843207, 840201


КМЕТ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Кмет: Димитър Николов
E-mail: mailto:[email protected]
Стая: 101,
Тел: 841313,

Главен секретар
Божидар Кънчев

E-mail: mailto:[email protected]
стая: 107
тел: 842068

Зам. Кмет:
Бюджет и финанси
Красимир Стойчев

E-mail: mailto:[email protected]
стая: 104


Зам. Кмет:
Евроинтеграция и устойчиво развитие
Ивелина Василева

E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 313
тел: 841303

Зам. Кмет:
Здравеопазване и социални дейности
Д-р Лорис Мануелян

E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 308
тел: 841302

Зам. Кмет:
Устройство на територията и строителство
Костадин Марков

E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 403
тел: 841304

Зам. Кмет:
Образование, култура и вероизповедания
Йорданка Ананиева

E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 210
тел: 841301

ОБЩА АДMИHИCTPAЦИЯ

Приемно време от 08.30 до 11.30 ч. и
от 14.30 до 17.00 ч


Дирекция
Правно-нормативно обслужване
Златина Георгиева, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 318
твл: 841590

Дирекция
Култура, маркетинг и връзки с обществеността
В. Йорданова, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
партер
тел: 843016

Дирекция
Административно обслужване и човешки ресурси
Маргарита Вълчева, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 203
тел: 843275

Отдел
Канцелария
М. Грозев, н-к отдел
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 110
тел: 841484

Отдел
ГРАО
Стефка Калева, н-к отдел
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Конт Андрованти” 1, ет. 1, ст. 5
тел: 828441

Дирекция
Човешки ресурси
Янка Стойчева, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 303
тел: 841305

Дирекция
Информационно обслужване и технологии
Ат. Сиреков, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 413
тел: 841542

Дирекция
Управление на кризи, обществен ред и сигурност
К. Луков, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 103
тел: 843841
гл. експерт "Мобилиз. подготовка"
стая: 205

Дирекция
Финансово-стопански дейности
Мария Стойкова, директор - гл. счетоводител
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 309
тел: 842012

Отдел
Финансово-счетоводни дейности
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 310
тел: 842249

Отдел
Бюджет и финанси
, н-к отдел Бюджет
E-mail: mailto:%[email protected]
E-mail: mailto:%[email protected]
стая: 306
тел: 843319

Дирекция "Общинска собственост"
Т. Желев, директор
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 202
тел: 841130

Обществени поръчки
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 201
тел: 843287

Отдел "Жилищна политика"
Златин Гиздов, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Конт Андрованти” 1, ет. 1, ст. 4
тел: 840958

Дирекция
Местни приходи от данъци, такси и реклама
Мария Ангелова, директор
E-mail: mailto:%[email protected]
ул. "Александровска" 83
тел: 843527

Отдел
Организационно-методичен

Отдел
Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци

Отдел
Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране
Р. Шарпов, н-к отдел
ул. "Конт Андрованти" 1, ет. 4

Звено "Вътрешен одит"
E-mail: mailto:%[email protected]
ул. "Конт Андрованти" 1, ет. 2
тел: 843815

ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ

"Приморие" Стефан Дубаров, директор тел. 843131 e-mail: mailto:%[email protected]
"Изгрев" Мария Михалева, директор тел. 863237e-mail:mailto:%[email protected]
"Зора" К. Кирилова, директор тел. 801323 e-mail:mailto:%[email protected]
"Освобождение" Т. Драгнев, директор тел. 860909 e-mail:mailto:%[email protected]
"Възраждане" Магдалена Манолова, директор тел. 852345 e-mail: mailto:%[email protected]
”Долно Езерово” А. Манолова, директор тел. 580203e-mail:mailto:%[email protected]


КМЕТСТВА

Банево
кмет Манчо Танев Дончев
тел. 05512 - 2272

Братово
кметски наместник Станка Алексиева Кикова
тел. 892581

Брястовец
кмет Хриска Зафирова Германова
тел. 05518 2244

Българово
кмет Йордан Илиев Йорданов тел.
05915 2032

Ветрен
кмет Христо Желязков Кунчев
тел. 05512 - 2260

Димчево
кмет Тодор Куцаров Аврамов
тел. 05519 319

Драганово
кмет Исмет Махмуд Реджеб
тел. 05518 2243

Изворище
кмет Мехмед Мехмед Исуф
тел. 05518 2245

Маринка
кмет Атанас Колев Петров
тел. 05919 333

Миролюбово
кметски наместник Мария Андреева Даутова
тел. 05915 2141

Равнец
кмет Христо Иванов Колев
тел. 05517 2161

Рудник
кмет Коста Иванов Иванов
тел. 05518 2224

Твърдица
кмет Сотир Йовчев Йовчев
тел. 05919 235, 279

Черно море
кмет Любомир Вълчев Събев
тел. 05518 2101


CПEЦИАЛИЗИPAHA АДMИHИCTPAЦИЯ

В. Илиева, гл. архитекст
Дирекция "Устройство на територията, архитектура и строителство"
К. Атанасова, директор

Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
Р. Кирязова, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 406
тел:

Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 401

Отдел "Архитектура и строителство"
Н. Маркова, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 415
тел: 842757

Отдел "Строителен контрол, въвеждане в експлоатация и незаконно строителство"
Кр. Черкезова, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 411/12
тел: 841541

Отдел “Инвестиции”
Р. Гюрова, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Шейново” 24, ет. 4
тел:

Дирекция "Стопански дейности"
Д. Николова, директор
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Конт Андрованти” 1, ет. 2, ст. 13
тел: 841504

Отдел “Търговия, услуги, транспорт, съобщения, туризъм, земеделие”
К.Димитрова, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Конт Андрованти” 1, ет. 2, ст. 11
тел: 841581

Дирекция "Евроинтеграция, устойчиво развитие и опазване на околната среда"
П. Михов, директор
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Шейново” 24, ет. 2
тел: 843891

Отдел “Екология и контрол на ООС”
М. Николова, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: ул. “Шейново” 24, ет. 2
тел: 843891

Отдел “Евроинтеграция”
, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 316
тел: 844063

Отдел “Образование и младежки дейности”
Хр. Сиркарова, н-к отдел
стая: 209
тел: 841462

Отдел “Култура и вероизповедания”
М. Фотева, н-к отдел
e-mail: mailto:%[email protected]
стая: 207
тел: 842948

Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост и спорт"
Ж. Парушева, директор
стая: 304
тел: 254

Отдел “Трудова заетост”
, н-к отдел
стая: ул. “Шейново” 24, ет. 2
e-mail: [email protected]
тел: 841149Тази статия е разглеждана: 58989 пъти» обратно
Снимки от Бургас
Добави снимка
Димитър Николов Международен Семинар на фризьорите София Созопол - пристан оферта заем Театър за драма. опера и балет, Бургас Хозяин причала централна градска тоалетна 9 мая 2015 года Дружинката жълто и сиво 2
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development