Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Премахват незаконни строежи в Природен парк Странджа19 Април 2012, ЧетвъртъкПремахват незаконния строеж Златна перла в Природен парк Странджа след шест години уроци по демокрация.

Готвените промени в Закона за горите ще улеснят подобно застрояване на уж защитената българска природаСофия, 18 април 2012 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” приветства събарянето на първите пет сгради от незаконното вилно селище „Златна перла” в Природен парк Странджа.Но проблемът със застрояването на природния парк продължава да е на дневен ред. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отказва да промени спрения в съда общ устройствен план на Община Царево, който предвижда мащабно застрояване на крайбрежието на природния парк от Царево до Резово. От това се възползва Министерство на околната среда и водите, което ежемесечно одобрява на парче нови вилни селища в уж защитените територии на Природен парк Странджа.Междувременно готвените промени в Закона за горите ще улеснят появата на още много комплекси като „Златна перла” в българските природни паркове и други защитени територии.Малко историяПрез 2006 г. благодарение на наглото отношение на местната власт и на инвеститора „Краш 2000” към българското законодателство и природа комплексът „Златна перла” доби обществена популярност като един от най-емблематичните незаконни строежи в България.Природозащитниците припомнят, че „Златна перла” стана причина през 2007 г. да бъде заличен Природен парк Странджа чрез съдебен иск на община Царево и инвеститора „Краш 2000”, което взриви общественото недоволство до невиждани за България мащаби.Съдебният иск беше опит на общината и инвеститора да узаконят незаконния строеж, след като през 2006 г. незаконното строителство беше атакувано по административен и съдебен път от граждански организации, Окръжна прокуратура - Бургас, дирекцията на Природен парк Странджа и Министерството на околната среда и водите.„Развитието на случая „Златна перла” през изминалите години показа, че силният обществен интерес е способен не само да ограничи съществено корупционните механизми в съдебната власт, държавната администрация и местното самоуправление, но и да защити държавните служители и магистрати, които имат желание да прилагат обективно българското законодателство”, коментират природозащитниците.Коалицията „За да остане природа в България” пояснява, че началото на събарянето на незаконното вилно селище след 6 години на силен обществен интерес към десетките прокурорски, административни и съдебни процедури по случая „Златна перла” е доказателство, че и българската държава може да изпълнява законовите си функции, ако е налице будно гражданско общество.Събарянето на „Златната перла” може да се приеме и за повратен момент в дейността на Дирекцията за национален строителен контрол. До отстраняването на бившия й началник инж. Иван Симидчиев ДНСК беше една от държавните институции, която открито толерираше незаконното вилно селище в Природен парк Странджа, припомнят от коалицията „За да остане природа в България”. Допълнителна информация:- Подробности за случая „Златна перла” има на http://forthenature.org/cases/10За контакти:- Радостина Ценова, Българска фондация Биоразнообразие (в Бургас), 0896/798908, [email protected] Тома Белев, СНЦ „Зелени Балкани” , 0888/100373В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.--Странджа - Златната перла на Краш 2000Незаконното строителство на "Златната перла" в Природен парк "Странджа" започна и завърши пред очите на всички институции.През 2006 г. кметът на Община Царево разрешава строителството на вилното селище в нарушение на закона. РДНСК Бургас спира незаконния строеж, а фирмата Краш 2000 прави неуспешен опит да узакони строежа чрез ликвидирането на парк "Странджа". В крайна сметка през Ноември 2008 г. строежът е обявен за незаконен и от Върховния Административен Съд. Въпреки това ДНСК и съдията Андрей Икономов намират начин да защитят незаконния обект...Актуализирано на 17.04.2012 г.След осем месеца строителство фирма „Краш 2000” ООД издигна ваканционно селище недалеч от с. Варвара (имоти 2013 и 2014 в местността “Дълбоки дол”) в границите на Природен парк Странджа в противоречие с няколко закона.По-фрапиращите нарушения са:- незаконна промяна на предназначението на земята на застрояваните имоти- липса на съгласуване с режимите и заповедта за обявяване на Природен парк Странджа- липса на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)- издаване и използване на документи с невярно съдържание- неспазване предписанията на Басейнова дирекция за Черноморски район- липса на съгласуване с Дирекцията на Природен парк СтранджаПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:На 25.11.2005 г. кметът на Община Царево одобрява подробен устройствен план (ПУП) на вилно селище в двата имота в нарушение на чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който изисква застрояването на територии извън урбанизираните да се извършва само на база общия устройствен план (ОУП). За разглежданите имоти в действащия ОУП на общината Царево не се предвижда строителство.Със заповедта на кмета се нарушават и членове 8 и 128 ал.6 от ЗУТ и чл.4 ал.1 от Закона за защитените територии.С Решение №14/08.12.2005г. на Областна дирекция “Земеделие и гори” - гр. Бургас се променя предназначението на земеделските земи за “неземеделски нужди”. Това решение нарушава Заповедта за обявяване на Природен парк “Странджа”, забраняващо застрояването на земеделските земи. Самото решение за промяна предназначението на земеделските земи е издадено месец след издаването на разрешителните за строеж – на 15.11.2005 г.На 20.01.2006 г. Община Царево издава 10 отделни разрешения за строеж за проекта без да има на разположение положително решение по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) съгласно член 92 ал.1 т.1 от Закона за опазване на околната среда и в нарушение на чл. 144 ал. 1 т.4 от ЗУТ. Разрешение за строеж се издават и в нарушение на чл.46 ал.4 от Закона за водите, който изисква задължително издаване на разрешение за водоползване преди издаването на разрешение за строеж.През 2006 г. вследствие на медийния и обществен интерес по случая РИОСВ Бургас (през Февруари) и РДНСК Бургас (през Ноември) издават заповеди забраняващи строителството. Фирма „Краш 2000” ООД, която изгражда ваканционното селище, оспорва пред ВАС спирането на строежа от страна на РИОСВ и РДНСК. Първоначално с Решение 7044/ 2006 г. ВАС обявява за нищожна заповед № Д-12/16.02.2006 год. на директора на РИОСВ Бургас, за спиране на започналата реализация на инвестиционно предложение за строителство на ваканционно селище „Златна перла”, намиращо се в границите на Природен парк Странджа. Един от основните мотиви в решението на ВАС е, че липсва приет план за управление на парка, от който да става ясно дали посочените имоти попадат в парка или не. Съдът явно не е запознат с факта, че границите и обхвата на всяка защитена територия се обявяват със заповедта за нейното обявяване, а не с плана и за управление. В случая тази заповед е Заповед N РД-30 от 24.01.1995 г. на Министъра на околната среда и водите, публикувана в ДВ бр.15 от 1995 г.ОБРАТНа 9 юни 2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд, по жалба на община Царево и инвеститора Краш 2000, прогласи заповедта за обявяване на Природен парк "Странджа" от 1995 г. за нищожна. С помощта на обществената подкрепа и приемането на закон от Народното събрание, чрез който заповедите за обявяване на защитени територии да не подлежат на обжалване по съдебен път, Природен парк "Странджа" бе възстановен.На 14 Януари 2008 г. ВАС осъди МОСВ да разгледа в едномесечен срок преработения проект на План за управление на Природен парк "Странджа". МОСВ обаче пренебрегва съдебното решение.През Ноември 2008 г. ВАС излиза с 3 решения (12050, 12176 и 12391) прогласяващи строежа на Краш 2000 в ПП "Странджа" за изцяло незаконен.През 2010 г. докато обществото е замаяно от икономическата криза, Краш 2000 намира нови пробойни в държавните институции:През Март 2010 г. компрометирания съдия Андрей Икономов се противопоставя на всичките си колеги във ВАС и взима решение противно на останалите осем съдебни състава за възстановяване строителството на незаконния обект „Златна перла” по искане на ДНСК и Краш 2000 (виж Решения на ВАС №№ 2267/19.02.2010, 2952/05.03.2010, 1959/15.02.2010, 1958/15.02.2010, 1957/15.02.2010, 1956/15.02.2010, 1245/01.02.2010, 1244/01.02.2010, 1243/01.02.2010, 1242/01.02.2010).Бетониране за веки веков на незаконния строеж на „Златната перла” като паметник на висшата административна корупция е и наскорошното Определение № 5071 от 19/04/2010 на ВАС, с което ДНСК е освободена от законовото си задължение да събори незаконния обект в Природен парк „Странджа”.Въпреки последните съдебни определения, през 2010 г., след разследване на Главната прокуратура и МРРБ е отстранен началника на ДНСК инж. Иван Симидчиев, който открито защитаваше незаконния строеж през последните години. Под обществения натиск и по искане на ВАП, МРРБ разпорежда на ДНСК да завърши законовата процедура по издаването на заповеди за събаряне на незаконния строеж. След издаването на въпросните заповеди отново минават 2 години на съдебни дела, като към настоящия момент Върховният Административен Съд потвърждава законността на заповедите за събаряне на 5 от общо 10 сгради на "Златна перла".Наскоро справка в търговския регистър показа, че фирма Краш 2000 е свързана чрез Минстрой Холдинг с обръча от фирми около ДПС.


Прочетено: 11320 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
pepi Кукерландия 2011, Ямбол Странджански извор Роза Underground строителство Йордановден 2011, Бургас - от Тина евро 2008 Божидара -спокойствие в морската градина попътна ПЕПИ Европейка Неизмазана тухлена селска къща
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development