Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Старт на автоматистрала Хемус24 Ноември 2010, СрядаИзменение и допълнение на решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите № 166-14/1996 г. , разгледа днес Висшият експертен екологичен съвет към Миниситреството на околната среда и водите, с което бе одобрена реализацията на проекта АМ “Хемус” от км 0+000 до км 8+500, включително прилежащите пътни възли и отклонения. Заседанието беше ръководено от председателя на съвета – зам.-министър Евдокия Манева, в разискванията от страна на неправителствения сектор участваха проф. д-р Мария Златева, председател на Федерация „Интереко 21” и Дончо Иванов – председател на гражданско сдружение „Хармония” и Коалиция за устойчиво развитие. Възложител на инвестиционното предложение е Агенция „Пътна инфраструктура”, до момента частично са извършени строителни работи по насипите, почистване на хумуса, полагане на пътната основа и малките съоръжения.

вИзменение и допълнение на  решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите № 166-14/1996 г. , разгледа днес Висшият експертен екологичен съвет към Миниситреството на околната среда и водите, с което бе одобрена реализацията на проекта АМ “Хемус” от км 0+000 до км 8+500, включително прилежащите пътни възли и отклонения. Заседанието беше ръководено от председателя на съвета – зам.-министър Евдокия Манева, в разискванията  от страна на неправителствения сектор участваха проф. д-р Мария Златева, председател на Федерация „Интереко 21” и Дончо Иванов – председател на гражданско сдружение „Хармония” и Коалиция за устойчиво развитие. Възложител на инвестиционното предложение  е Агенция „Пътна инфраструктура”, до момента частично са извършени строителни работи по насипите, почистване на хумуса, полагане на пътната основа и малките съоръжения.
Началото на участъка е при km 0+000, където се пресича Софийския околовръстен път и Ботевградско шосе. От km 0+000 до km 0+420 трасето се развива в участъка на пътен възел „Хемус”. В тази отсечка не се предвиждат ситуационни и нивелетни промени. След km 0+371.27 с дясна крива с радиус 1500 m трасето се отделя от съществуващия път и се насочва в североизточна посока към хвостохранилището и река Лесновска. Между km 1+700 и km 1+910 трасето пресича изоставени пясъчни кариери, които в момента са запълнени с дъждовни и подпочвени води. При km 1+990.84 магистралата пресича пътя за сметището, след което от km 2+300 до km 2+450 преминава северозападно от бетоновия възел. В участъка от km 3+000 до km 3+100 трасето на магистралата пресича р. Лесновска, след което до km 4+600 се развива успоредно на дигата  на хвостохранилището на около 50 m от петата на същото, през терен, който е замочурен и обрасъл с водолюбива растителност. При km 4+800 трасето пресича път Богров – Ботунец и посредством лява крива с радиус 4800 m се насочва към съществуващото трасе на АМ „Хемус” при гара Яна. В този участък се пресича пътя за Ботунец, за който има изготвен проект за реконструкция. Обектът завършва при km 8+500.
За осигуряване на връзката на АМ „Хемус” в участъка СОП – п.в. „Яна” на съществуващата пътна мрежа са проектирани два пътни възли. Пътен възел с път І-6 е решен като вливане и отливане от път І-6 с надлез над автомагистралата и с по две ленти за всяка посока. На път І-6 посока „София – Бургас” е разработено кръстовище за Института по фуражна промишленост и бензиностанция „ЕКО”. Пътен възел „Яна” е решен като възел свободна планировка с максимално използване на изградените връзки, както и съществуващия надлез.
Към проекта за автомагистрала „Хемус” в този й участък са разработени и проектни решения за:
-    корекция и реконструкция на водопровод при km 7+160, който е част от водоснабдителната система на село Г. Богров. Реконструкцията е съобразена както с трасето на АМ, така и с трасето на пътната връзка за селото;
-    изменения на съществуващите ВиК връзки и съоръжения, собственост на комбинат „Кремиковци” в участъка на трасето на АМ между km 5+300 и km 5+450. В този район преминават 4 броя тръбопровода с начало яз. Панчарево-2 за промишлено водоснабдяване на комбината , един за питейно водоснабдяване на Ботунец и един за питейно водоснабдяване на околните села;
-    реконструкция на ВЛ 110 kV „Металургия – Кривина” при km 1+638, поради това, че един стълб (№ 67) от съществуващата въздушна електропроводна линия (ВЛ) попада в трасето на АМ в разглеждания участък, а стълб № 69 ще попадне в обсега на връзката на АМ с пътя за Бургас;
-    реконструкция на електропроводи 20 kV, които ще бъдат засегнати от строителството на АМ: при км 1+093 – извод „Враждебна”; при км 5+320 електропроводна линия 6 kV за трафопост на „Полицейска академия”; при км 7+296 извод „Ботунец”; при км 7+314  са електропроводите 20 kV „Кремиковци” и „Челопечене”.
Тези стълбови линии ще се реконструират в линията на съществуващите трасета. С частично изменение и по нови трасета ще се реконструират електропроводите „Роберто” и „РМЗ”, съответно от km 6+700 до  km 7+500 и при km 8+244 за електропровод „Роберто” и при km 8+270 за електропровод „РМЗ”; реконструкция на ТТ кабели  и оптични кабели (ОК) от km 0+200 до km 0+925, при km 6+809 , при km 7+110 и при km 8+330.
Общо за разглеждания участък от автомагистралата, включително за прилежащите пътни възли и отклонения, са необходими 451,9 dka земи. Делът на земеделските земи – І категория е 75%, на ІІ категория - 3,6%, на пасища – 9,1% и на изоставени, заблатени и некатегоризирани земи – 12,3%. В осъвремененият доклад за ОВОС е направен анализ на очакваните въздействия от реализацията на обект „Автомагистрала “Хемус” от км 0+000 до км 8+500” върху околната среда и здравето на хората, като са идентифицирани и рисковите фактори. Взето е предвид и постановеното вече решение по ОВОС № 166-14/1996 г. и поставените в него условия за реализирането на магистралата по реда на действащата тогава нормативна уредба. Оценката, представена в осъвременения доклад за ОВОС, потвърждава препоръчания вариаант на трасе от експертите в предходния доклад по ОВОС.
Изграждането на магистралата по утвърденото трасе ще възпрепятства добива на полезните изкопаеми от три находища в по-малък или по-голям периметър, в зависимост от ширината на обслужващите зони съгласно чл.7 и чл.26 от  Закона за пътищата, които ще бъдат утвърдени.  Не е възможно изместването на трасето на АМ „Хемус” по следните причини:
- наличието на важни съоръжения в северна посока – ел. проводи, газопроводи и хвостохранилище;
- плътно застрояване на кв. „Долни Богров” в южна посока - от двете страни на съществуващия път.
- спазване на елементите в ситуация и надлъжен с цел осигуряване на проектната скорост.
Представени са и Решение на Комисията по земята № КЗ-5/19.06.1989 г., относно отчуждаване на земите, през които ще премине АМ “Хемус” - участък от км 0+000 до км 8+500 и Акт образец №10/20.08.1992г. (с който се замразява строителството на обекта). За реализирането на ИП са очуждени 451,9 dka земи в района, от които 339 dka земеделски земи І категория, 16,4 dka земи ІІ категория, 40,80 dka пасища и 55,66 dka изоставени, заблатени и некатегоризирани земи. За всички очуждени земи са разработени парцеларни планове и е променен начина им на ползване.
Допълнително е необходимо отчуждаване на земи от поземления и горски фонд  в района на селата Горни Богров и Яна за реконструкция на подземни и надземни съоръжения като електропроводи НН, ВН20 kV, телефонни кабели и линии.
Изграждането на участък от АМ „Хемус” km 0+000 до km 8+500 няма да застраши известни до сега недвижими културни ценности.
През 2006 г. е изработен актуализиран проект за този участък от АМ „Хемус”, който не изменя ситуацията на трасето и видовете пътни строителни работи, които са описани и са оценени в доклада за ОВОС (проведена процедура и издадено решение по ОВОС на МОСВ № 166-14/1996г.) Съгласно писмо на възложителя изх. №05-00-80/02.09.2009 г. няма изменение на инвестиционното предложение, за реализирането на което има издадено решение по ОВОС.
В осъвремененият доклад за ОВОС е разгледано възможното кумулативно въздействие, като заключението на авторите на доклада е, че:
По време на строителството на магистралата е възможно кумулативно въздействие върху околната среда от неорганизирани прахови емисии при евентуално разработване на находищата за инертни материали, през които преминава трасето. Тъй като районът е водонаситен, това въздействие може да се прояви само при сухо време и в незначителна степен.
Трасето на автомагистралата пресича три находища на полезни изкопаеми (пясък и чакъл)  в землището на с. Долни Богров - „Челопечене – запад и изток”, „Долни Богров (Сметището)” и „Дедова ливада”. Понастоящем се разработва само находище „Долни Богров (Сметището)”. При едновременна експлоатация на някое от находищата със строителството на магистралата може да се очаква кумулативно въздействие върху геоложката основа, особено като се има предвид наличието на плитки подземни води. Не се очаква кумулативно въздействие върху земните недра от реализирането на магистралата и експлоатацията на тези находища без използването на взривни работи.
Не се предполага кумулативен ефект при реализиране на автомагистралата върху земите и почвите, водите, растителността, ландшафта, както и по отношение на фактор отпадъци.  Не се очаква кумулативен ефект по фактор шум  върху с. Горни Богров поради липса на други източници (настоящи и бъдещи) на шум в близост до селото, освен транспортния поток по АМ “Хемус” .
Проведена е процедура по реда на §12б на ЗООС, като са извършени консултации между МОСВ и възложителя за уточняване на обхвата и съдържанието на информацията, с която е необходимо да се допълни документацията по ОВОС.Съгласно дадени указания от страна на МОСВ по време на изготвяне на осъвременения доклад са проведени консултации със заинтересувани лица.Осигурен е обществен достъп до осъвременения доклад за ОВОС и са проведени осем  срещи за обществено обсъждане. В резултат са представени протоколи от обществените обсъждания, писмени становища на заинтересувани лица, в т.ч. и становището на възложителя, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията, които са съобразени по законосъобразност при постановяване на настоящето решение. 
Въз основа на изводите от анализа и оценката на въздействието върху растителния и животинския свят на територията на инвестиционното предложение, заключението на колектива независими експерти, разработили доклада за ОВОС е, че не съществуват основания, на базата на които да се твърди, че при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат нанесени значителни отрицателни въздействия върху флората и фауната в района  на магистралата, при спазване на направените препоръки и предложените мерки за минимизиране на въздействията.  Предвидено е изграждане на проходни съоръжения  за сигурността на  хората, домашните  и диви  животни, като за дребните животни са предвидени специални модификации на водостоци.
Трасето на магистралния участък не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
По-нататъшното осъществяване на обект „Автомагистрала „АМ “Хемус” от км 0+000 до км 8+500  трябва да се съобрази с всички условия в постановеното решение по ОВОС  № 166-14/1996 г., относимо към участъка от Автомагистрала „Хемус”, предмет на осъвременения доклад за ОВОС, както и с условията във влязлото в сила решение по оценка за съвместимостта № 02-ОС/2007 г.
Прочетено: 42237 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
3
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
Кокили за Строители!!! Конкур глазами зрителя Йордановден 2011, Бургас - от Тина Община Бургас Странджа Конкурс прическа Бургас 2009 Професиоанални Американски Кокили за Строители Машините на Леонардо тръби 2 Ремонтира рециклира носачи шарнирни болтове розичка АХИЛОЙ
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development